Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2014–2020) un Latvijas pašvaldību, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalību Eiropas Savienības programmā „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) un nodrošināt atbalsta pasākumus romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā, popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ES programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”, un projektu  „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana”, „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” un „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” (ES programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” ietvaros) īstenošanai Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija un Nacionālais kino centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā Eiropas Savienības programmu finansējuma piesaiste

Turpināti projekti (skaits)

-

19

10

10

10

Līdzfinansēti projekti (skaits)

20

18

16

16

16

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

384 818

275 482

275 627

266 318

86 318

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-109 336

145

-9 309

-180 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,4

0,1

-3,4

-67,6

Atlīdzība, euro

119 486

105 318

103 318

101 318

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

5

5

5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 770

1 755

1 475

1 475

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 280

-

14 800

12 800

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 164

9 309

145

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 164

9 309

145

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” īstenošanai

9 164

-

-9 164

 

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” īstenošanai

-

9 309

9 309