Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību ES programmās „Radošā Eiropa” (2014–2020) un Latvijas pašvaldību, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalību ES programmā „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) un nodrošināt atbalsta pasākumus romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā, popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ES programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”, kā arī Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Novatorisks un pieejams pakalpojums artefaktu preventīvai saglabāšanai to deponēšanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā”,  un projektu „Latvijas romu platforma IV” un „Latvijas romu platforma V” (ES programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” ietvaros) īstenošanai Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, Nacionālais kino centrs un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ES programmu finansējuma piesaiste

Turpināti projekti (skaits)

3

11

5

1

-

Līdzfinansēti projekti (skaits)

8

16

17

16

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

396 768

290 815

121 082

5 974

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-105 953

-169 733

-115 108

-5 974

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26,7

-58,4

-95,1

-100

Atlīdzība, euro

136 648

120 765

27 977

3 374

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

7

2

0,3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 704

1 319

1 166

937

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 925

10 000

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

290 815

121 082

-169 733

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

290 815

121 082

-169 733

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma IV: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” īstenošanai

9 600

-

-9 600

Izdevumi projekta “Programmas MEDIA informācijas centrs” īstenošanai

71 500

-

-71 500

Izdevumi projekta “ES programmu “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” informācijas centri” īstenošanai

194 818

86 318

-108 500

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta Latvijas romu platforma V” īstenošanai

-

11 187

11 187

Izdevumi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Novatorisks un pieejams pakalpojums artefaktu preventīvai saglabāšanai to deponēšanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā” īstenošanai

14 897

23 577

8 680