Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību ES programmās „Radošā Eiropa” (2014–2020), „Radošā Eiropa” (2021–2027), Latvijas pašvaldību, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalību ES programmā „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) un ES programmā “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (2021–2027) un nodrošināt atbalsta pasākumus romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā, popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ES programmu „Radošā Eiropa” (2014–2020), „Radošā Eiropa” (2021–2027), “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (2021–2027) un projektu “Latvijas romu platforma V” un “Latvijas romu platforma VI” (ES programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” ietvaros) īstenošanai Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, Nacionālais kino centrs un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ES programmu finansējuma piesaiste

Turpināti projekti (skaits)

11

5

15

15

15

Līdzfinansēti projekti (skaits)

16

17

22

21

20

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

320 817

121 082

323 315

165 000

150 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-199 735

202 233

-158 315

-15 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-62,3

167,0

-49,0

-9,1

Atlīdzība, euro

117 966

27 977

93 174

11 200

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

6

2

5

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 532

1 166

1 420

933

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 688

0

8 000

0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

121 082

323 315

202 233

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

150 000

150 000

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošana saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

150 000

150 000

Ilgtermiņa saistības

121 082

173 315

52 233

Izdevumi projekta “ES programmu “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” informācijas centri” īstenošanai

86 318

69 167

-17 151

Izdevumi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Novatorisks un pieejams pakalpojums artefaktu preventīvai saglabāšanai to deponēšanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā” īstenošanai

23 577

5 974

-17 603

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma V” īstenošanai

11 187

-

-11 187

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta Latvijas romu platforma VI” īstenošanai

-

29 007

29 007

Izdevumi Nacionālā Kino centra projekta “Programmas MEDIA informācijas centrs” īstenošanai

-

69 167

69 167