Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

922 270

1 008 952

947 763

270 195

14 099

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

86 682

-61 189

-677 568

-256 096

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,4

-6,1

-71,5

-94,8

 

Atlīdzība, euro

19 646

20 418

49 326

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 702

-

-

-

 

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas reģionu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

162 779

457 866

754 149

254 135

14 099

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

295 087

296 283

-500 014

-240 036

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

181,3

64,7

-66,3

-94,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

457 866

754 149

296 283

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

457 866

754 149

296 283

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)(LLU)

19 701

39 045

19 344

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU - APP Dārzkopības institūts)

131 287

112 399

-18 888

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui)t (LLU)

20 766

17 204

-3 562

Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)

51 834

25 363

-26 471

Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)

27 885

34 141

6 256

Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)

128 195

135 478

7 283

Gatavs biznesam (ReforB)_(LLU)

28 913

71 634

42 721

Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)_(LLU Dārzkopības institūts)

49 285

112 602

63 317

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)

-

19 379

19 379

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)

-

14 194

14 194

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)

-

72 645

72 645

Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)

-

85 950

85 950

Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)

-

14 115

14 115

 

69.06.00 Izdevumi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;
  2. ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

759 491

551 086

193 614

16 060

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-208 405

-357 472

-177 554

-16 060

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,4

-64,9

-91,7

-100,0

Atlīdzība22euro

19 646

20 418

49 326

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 702

-

-

-

22 Izdevumi atlīdzībai 2019.gadā plānoti projektā “Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti (MANURE STANDARDS)” iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

551 086

193 614

-357 472

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

551 086

193 614

-357 472

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)

25 830

2 124

-23 706

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU Dārzkopības institūts)

112 615

19 620

-92 995

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui) (LLU)

13 975

-

-13 975

Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)

47 526

24 691

-22 835

Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)

35 301

2 000

-33 301

Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)

100 486

-

-100 486

Gatavs biznesam (ReforB) (LLU)

82 434

-

-82 434

Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)_(LLU Dārzkopības institūts)

132 919

-

-132 919

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)

-

8 654

8 654

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)

-

17 585

17 585

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)

-

63 826

63 826

Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)

-

35 246

35 246

Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)

-

19 868

19 868