Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

16 259 606

51 002 877

29 199 375

24 051 252

4 398 647

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34 743 271

-21 803 502

-5 148 123

-19 652 605

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

213,7

-42,7

-17,6

-81,7

Atlīdzība, euro

1 398 802

2 004 564

1 985 604

1 551 415

1 347 742

Vidējais amata vietu skaits gadā

37

51

58

47

44

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 740

2 979

2 591

2 751

2 553

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

182 160

181 289

182 257

-

-

 

69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2023.gada 31.decembrim, sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
  2. nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
  3. nodrošināt Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
  4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
  5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

14 620 292

48 244 235

26 202 921

20 039 288

3 747 376

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33 623 943

-22 041 314

-6 163 633

-16 291 912

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

230,0

-45,7

-23,5

-81,3

Atlīdzība, euro

1 398 802

2 004 564

1 985 604

1 551 415

1 347 742

Vidējais amata vietu skaits gadā

37

51

58

47

44

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 740

2 979

2 591

2 751

2 553

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

182 160

181 289

182 257

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

48 244 235

26 202 921

-22 041 314

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

48 244 235

26 202 921

-22 041 314

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai

2 612 202

2 612 202

0

VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 59 projekta ieviešanai

2 562 118

3 413 857

851 739

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

27 694 281

14 856 219

-12 838 062

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai

290 972

227 000

-63 972

URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai

44 403

14 000

-30 403

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

58 568

49 500

-9 068

Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

65 449

56 410

-9 039

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma

14 863 179

4 935 136

-9 928 043

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzība

53 063

38 597

-14 466

 

69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 635 856

2 758 642

2 996 454

4 011 964

651 271

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 122 786

237 812

1 015 510

-3 360 693

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68,6

8,6

33,9

-83,8

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 758 642

2 996 454

237 812

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 758 642

2 996 454

237 812

Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu projektiem piešķirto finansējumu

2 758 642

2 996 454

237 812