Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

469 355

615 422

239 549

100 118

17 009

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

146 067

-375 873

-139 431

-83 109

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

31,1

-61,1

-58,2

-83,0

Atlīdzība, euro

14 091

1 241

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

2 000

-

-

-

-

 

69.07.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  1. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) ietvaros veicināt medicīnas māsu tālākizglītību un ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju uzlabošanu Baltijas jūras kuģniecībā;
  2. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) ietvaros stiprināt sadarbības kapacitāti, kopīgi veicinot risku mazināšanu Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā;
  3. Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) ietvaros izstrādāt novatorisku modeli profilakses pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības veselības iestādēm Baltijas jūras reģionā un izstrādāt pilsētas laboratorijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot Rīgas Stradiņa universitātes projektu „Baltijas pilsētas stājas pretī dzīvesveida izraisītām slimībām - novatoriska modeļa izstrāde profilakses pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības veselības iestādēm Baltijas jūras reģionā” (Baltic Cities tackle lifestyle related diseases – Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region);
  2. īstenot Rīgas Stradiņa universitātes projektu „Pilsētas laboratorijas - labākai veselībai visiem Baltijas jūras reģionā dzīvojošiem” (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region).

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, pārskaitot finansējumu Rīgas Stradiņa universitātei, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

401 354

356 049

94 243

20 011

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-45 305

-261 806

-74 232

-20 011

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

11,3

-73,5

-78,8

-100,0

Atlīdzība, euro1

14 091

1 241

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

2 000

-

-

-

-

Piezīmes.

Atlīdzība plānota Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam)projekta Nr.LVLT213 „Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” izpildē iesaistītajiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, neizdalot apakšprogrammā atsevišķas amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

356 049

94 243

-261 806

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

356 049

94 243

-261 806

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu īstenošana, t.sk. 2019.gadā projektam “Māsu izglītības attīstība” 48911 euro un projektam “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” 18795 euro

67 706

-

-67 706

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projekta Nr.LVLT213 “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” īstenošana

235 205

-

-235 205

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” Rīgas Stradiņa universitātes projekta „Baltijas pilsētas stājas pretī dzīvesveida izraisītām slimībām - Novatoriska modeļa izstrāde profilakses pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības veselības iestādēm Baltijas jūras reģionā” (Baltic Cities tackle lifestyle related diseases – Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region) īstenošana

53 138

25 680

-27 458

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” Rīgas Stradiņa universitātes projekta Nr.R085 „Pilsētas laboratorijas - labākai veselībai visiem Baltijas jūras reģionā dzīvojošiem” (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region) īstenošana

-

68 563

68 563

 

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas par saņemto finansējumu Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, saņemot transferta pārskaitījumu no Rīgas Stradiņa universitātes.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

68 001

259 373

145 306

80 107

17 009

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

191 372

-114 067

-65 199

-63 098

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

281,4

-44,0

-44,9

-78,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

259 373

145 306

-114 067

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

259 373

145 306

-114 067

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu ietvaros izmantoto ERAF finansējumu (2020.gadā projektam “Māsu izglītības attīstība” 41 574 euro apmērā un projektam “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” 15976 euro apmērā)

91 434

57 550

-33 884

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

58 910

45 167

-13 743

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros īstenotā Rīgas Stradiņa Universitātes projekta Nr.R085 „Pilsētas laboratorijas - labākai veselībai visiem Baltijas jūras reģionā dzīvojošiem” (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region) ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

-

42 589

42 589

Atmaksu veikšana valsts pamatbudžetā par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projekta Nr.LVLT213 “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

109 029

-

-109 029