Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

11 238 536

24 929 341

51 002 877

16 018 226

17 119 710

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 690 805

26 073 536

-34 984 651

1 101 484

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

121,8

104,6

-68,6

6,9

Atlīdzība, euro

1 196 819

1 683 707

2 004 564

1 831 699

1 251 694

Vidējais amata vietu skaits gadā

38

43

51

48

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 211

2 895

2 979

2 881

3 068

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

188 484

189 698

181 289

172 289

-

 

69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 31.12.2023., sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
  2. nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
  3. nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
  4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
  5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 334 196

22 854 267

48 244 235

13 940 826

14 266 577

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 520 071

25 389 968

-34 303 409

325 751

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

328,4

111,1

-71,1

2,3

Atlīdzība, euro

1 170 087

1 683 707

2 004 564

1 831 699

1 251 694

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

43

51

48

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 272

2 895

2 979

2 881

3 068

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

188 484

189 698

181 289

172 289

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

22 854 267

48 244 235

25 389 968

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

22 854 267

48 244 235

25 389 968

Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai

2 612 202

2 612 202

-

VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 49 projekta ieviešanai

2 587 603

2 562 118

-25 485

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

11 493 087

27 694 281

16 201 194

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai

227 000

290 972

63 972

URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai

9 293

44 403

35 110

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

49 500

58 568

9 068

Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

53 080

65 449

12 369

Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programma

5 822 502

14 863 179

9 040 677

Latvijas– Lietuvas– Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzība

-

53 063

53 063

 

69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

823 520

2 075 074

2 758 642

2 077 400

2 853 133

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 251 554

683 568

-681 242

775 733

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

152,0

32,9

-24,7

37,3

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 075 074

2 758 642

683 568

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 075 074

2 758 642

683 568

Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu projektiem piešķirto finansējumu

2 075 074

2 758 642

683 568