Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

431 743

100 118

17 009

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-331 625

-83 109

-17 009

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-76,8

-83,0

-100,0

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas par saņemto finansējumu Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020. gadam) projektiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, saņemot transferta pārskaitījumu no Rīgas Stradiņa universitātes.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

247 454

80 107

17 009

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-167 347

-63 098

-17 009

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-67,6

-78,8

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

80 107

17 009

-63 098

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

80 107

17 009

-63 098

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmas “Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” projekta Nr.IBJR45 “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014-2020) projektu un pasākumu īstenošana” Rīgas Stradiņa universitātes projekta Nr.#R045 “Baltijas pilsētas stājas pretī dzīvesveida izraisītām slimībām - Novatoriska modeļa izstrāde profilakses pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības veselības iestādēm Baltijas jūras reģionā” (Baltic Cities tackle lifestyle related diseases – Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region, BaltcityPrevention) ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

21 828

-

-21 828

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmas “Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” projekta Nr.IBJR45 “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014-2020) projektu un pasākumu īstenošana” Rīgas Stradiņa universitātes projekta Nr.R085 ”Pilsētas laboratorijas - labākai veselībai visiem Baltijas jūras reģionā dzīvojošiem” (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region, Healthy Boost) ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

58 279

17 009

-41 270