Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 235 129

6 374 039

24 929 341

24 976 952

19 037 619

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 861 090

18 555 302

47 611

-5 939 333

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,6

291,1

0,2

-23,8

Atlīdzība, euro

974 349

1 127 458

1 683 707

1 628 102

1 616 012

Vidējais amata vietu skaits gadā

29

29

43

41

40

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 986

2 750

2 895

2 924

2 971

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

283 150

170 301

189 698

189 698

189 698

 

69.08.00. Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2023. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
  2.  nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013. gadam slēgšanas procesu;
  3. nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013. gadam slēgšanas procesu;
  4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
  5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 588 339

5 096 547

22 854 267

23 143 478

18 306 209

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 508 208

17 757 720

289 211

-4 837 269

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

96,9

348,4

1,3

-20,9

Atlīdzība, euro

675 142

1 127 458

1 683 707

1 628 102

1 616 012

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

29

43

41

40

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 981

2 750

2 895

2 924

2 971

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

152 065

170 301

189 698

189 698

189 698

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 096 547

22 854 267

17 757 720

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 096 547

22 854 267

17 757 720

Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”  - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai

2 612 202

2 612 202

-

VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības  programmu  46 projekta ieviešanai

1 437 921

2 587 603

1 149 682

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

678 802

11 493 087

10 814 285

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai

227 000

227 000

-

URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai

47 900

9 293

-38 607

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

47 872

49 500

1 628

Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

44 850

53 080

8 230

Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programma

-

5 822 502

5 822 502

 

69.21.00. Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības par VARAM un tās padotības un pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

49 233

1 277 492

2 075 074

1 833 474

731 410

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 228 259

797 582

-241 600

-1 102 064

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 494,7

62,4

-11,6

-60,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 277 492

2 075 074

797 582

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 277 492

2 075 074

797 582

Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu 46 projektam piešķirto finansējumu

1 277 492

2 075 074

797 582