Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

 

69.07.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas ietvaros, reģionu ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības veicināšana, padarot tos konkurētspējīgus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un izveidojot vēsturisko šķirņu dārzu tūrismam.

Galvenās aktivitātes:

  1. infrastruktūras uzlabošana;
  2. vēsturisko šķirņu dārzu Rundāles pilī un Dobeles dārzkopības institūtā, kā arī Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtos izveide;
  3. vēsturisko dārzu tūrisma maršruta kartes velo un autobraucējiem izveide.

Apakšprogrammas izpildītājs: Rundāles pils muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma piesaiste

Līdzfinansēti projekti (skaits)

1

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 752

85 405

6 675

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

79 653

-78 730

-6 675

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 384,8

-92,2

-100

-

Atlīdzība, euro10

-

6 951

2 100

-

-

10Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 730

-

-78 730

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

78 730

-

-78 730

Izdevumi Rundāles pils muzeja projekta “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un to izstrādājumu atjaunošana:vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens)” īstenošanai

78 730

-

-78 730