Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

112 637

585 703

615 422

128 397

21 828

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

473 066

29 719

-487 025

-106 569

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

420,0

5,1

-79,1

-83,0

Atlīdzība, euro

4 456

5 415

1 241

-

-

 

69.07.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  1. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) ietvaros veicināt medicīnas māsu tālākizglītību un ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju uzlabošanu Baltijas jūras kuģniecībā;
  2. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) ietvaros  stiprināt sadarbības kapacitāti, kopīgi veicinot risku mazināšanu Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

  1. realizēt Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektus:
    • “Māsu izglītības attīstība” (Nurse Education Development - NURED);
    • “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” (Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency skills in Baltic Sea Shipping - OnBoard-Med);
  2. realizēt Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu Nr.LVLT213 „Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” (Interaction, capacities strenghtening and joint risk mitigation of Latvian and Lithuanian medical and rescuers crews during liquidation  of collapsed buildings (ResCo).

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, pārskaitot finansējumu Rīgas Stradiņa universitātei, un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

112 637

442 368

356 049

25 680

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

329 731

-86 319

-330 369

-25 680

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

292,7

-19,5

-92,8

-100,0

Atlīdzība, euro56

4 456

5 415

1 241

-

-

56Atlīdzība plānota Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam)projekta Nr. LVLT213 „Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” izpildē iesaistītajiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, neizdalot apakšprogrammā atsevišķas amata vietas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

442 368

356 049

-86 319

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

442 368

356 049

-86 319

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu īstenošana, t.sk. 2019.gadā projektam “Māsu izglītības attīstība” 48 911 euro apmērā un projektam “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” 18 795 euro apmērā

79 191

67 706

-11 485

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projekta Nr.LVLT213 “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” īstenošana

363 177

235 205

-127 972

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” Rīgas Stradiņa universitātes īstenotā Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projekta īstenošanas nodrošināšanai „Baltijas pilsētas stājas pretī dzīvesveida izraisītām slimībām - Novatoriska modeļa izstrāde profilakses pasākumiem, kas vērsti uz sabiedrības veselības iestādēm Baltijas jūras reģionā” (Baltic Cities tackle lifestyle related diseases – Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region)

-

53 138

53 138

 

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas par saņemto finansējumu Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) un Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija, pārskaitot finansējumu Rīgas Stradiņa universitātei un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

143 335

259 373

102 717

21 828

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

116 038

-156 656

-80 889

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

81,0

-60,4

-78,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

143 335

259 373

116 038

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

143 335

259 373

116 038

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu ietvaros izmantoto ERAF finansējumu (2019.gadā  projektam “Māsu izglītības attīstība” 44 222 euro apmērā un projektam “Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības sniegšanas prasmju harmonizēšana uz kuģa klāja Baltijas jūras kuģniecībā” 47 212 euro apmērā)

47 848

91 434

43 586

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvuma gadījumā” ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

95 487

109 029

13 542

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta Nr.IBJR45 „Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (2014.-2020.gadam) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros izmantoto ERAF finansējumu

-

58 910

58 910