Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

69.07.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas ietvaros, reģionu ilgtspējīgas sociālekonomiskās attīstības veicināšana, padarot tos konkurētspējīgus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un izveidojot vēsturisko šķirņu dārzu tūrismam.

Galvenās aktivitātes:

  1. infrastruktūras uzlabošana;
  2. vēsturisko šķirņu dārzu Rundāles pilī un Dobeles dārzkopības institūtā, kā arī Latvijas un Lietuvas dārzkopības institūtos izveide;
  3. vēsturisko dārzu tūrisma maršruta kartes velo un autobraucējiem izveide.

Programmas izpildītājs: Rundāles pils muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma piesaiste

Līdzfinansēti projekti (skaits )

-

-

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

85 405

6 675

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

85 405

-78 730

-6 675

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100

-92,2

-100

Atlīdzība, euro*

-

-

6 951

2 100

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

 

 

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

 

 

-

*Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

85 405

85 405

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

85 405

85 405

Izdevumi Rundāles pils muzeja projekta “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un to izstrādājumu atjaunošana:vēsturisko dārzu tūrisms (Heritage Gardens)” īstenošanai

-

85 405

85 405