Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

915 146

295 848

335 898

39 959

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-619 298

40 050

-295 939

-39 959

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-67,7

13,5

-88,1

-100,0

Atlīdzība, euro

43 473

4 623

-

-

-

 

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP plānošanas reģionu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

466 433

262 612

231 913

39 959

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-203 821

-30 699

-191 954

-39 959

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43,7

-11,7

-82,8

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

262 612

231 913

-30 699

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

262 612

231 913

-30 699

Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)

3 508

-

- 3 508

Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā (BalticForBio) (ZM Latvijas Valsts mežzinātnes institūts“Silava”)

10 591

-

-10 591

Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā"(BalticBiomass4Value) (LLU)

50 723

25 361

-25 362

Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā" (WATERDRIVE) (LLU)

47 260

23 630

-23 630

Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (Valsts augu aizsardzības dienests)

28 322

-

-28 322

ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms) (LLU)

69 615

16 117

-53 498

Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas) (LLU)

38 374

19 187

-19 187

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) (LLU)

14 219

23 811

9 592

Signāls biznesa uzsākšanai" (BeLL) (LLU)

-

16 324

16 324

Girl Power – pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (GirlPower) (LLU)

-

107 483

107 483

69.06.00 Izdevumi 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

1) apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;

2) ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU, Valsts augu aizsardzības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

448 713

33 236

103 985

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-415 477

70 749

-103 985

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-92,6

212,9

-100,0

×

Atlīdzība, euro1

43 473

4 623

-

-

-

Piezīmes.

1 Izdevumi atlīdzībai tika plānoti projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” iesaistītajiem Valsts augu aizsardzības dienesta darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

33 236

103 985

70 749

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

33 236

103 985

70 749

Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (Valsts augu aizsardzības dienests)

5 223

-

-5 223

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (NovelForHeritage) LLU

28 013

10 594

-17 419

Girl Power – pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (GirlPower) (LLU)

-

93 391

93 391