Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt pārrobežu darba tirgus integrāciju un nodarbinātību Valkas un Valgas pašvaldībās.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility) Nr.2014TC16RFCB050.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility)

Mērķis: Paaugstināt pārobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību atrast piemērotu darbu un darbiniekus.

Īstenoti pasākumi pārrobežu darba tirgus attīstīšanai

Vakanču gadatirgi

-

2

1

-

-

Kopīgi tikšanās pasākumi uzņēmējiem (semināri, informatīvās dienas, pieredzes apmaiņas braucieni), (pasākumu skaits)

-

7

4

-

-

Īstenoti pasākumi kapacitātes celšanai

Informatīvi pasākumi un darbnīcas darba devējiem un darba meklētājiem par dažādiem darba tirgus mobilitātes aspektiem, (pasākumu skaits)

-

6

2

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 839

193 208

176 674

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

184 369

-16 534

-176 674

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 085,9

-8,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro55

2 747

19 200

11 200

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,3

1,3

0,7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

763,1

1 230,8

1 244,6

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

745

-

-

55Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

193 208

176 674

-16 534

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

193 208

176 674

-16 534

Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 īstenošana, tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (115 542 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (77 666 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (133 587 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (43 087 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 1,3 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 0,7 amata vietas)

193 208

176 674

-16 534