Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt pārrobežu darba tirgus integrāciju un nodarbinātību Valkas un Valgas pašvaldībās.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu "Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka – Valga mobility) Nr.2014TC16RFCB050.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (Valka - Valga mobility)

Mērķis: Paaugstināt pārobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību atrast piemērotu darbu un darbiniekus.

Īstenoti pasākumi pārrobežu darba tirgus attīstīšanai

Vakanču gadatirgi

-

-

2

1

-

Kopīgi tikšanās pasākumi uzņēmējiem (semināri, informatīvās dienas, pieredzes apmaiņas braucieni), (pasākumu skaits)

-

-

7

4

-

Īstenoti pasākumi kapacitātes celšanai

Informatīvi pasākumi un darbnīcas darba devējiem un darba meklētājiem par dažādiem darba tirgus mobilitātes aspektiem, (pasākumu skaits)

-

-

6

3

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

193 208

151 603

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

193 208

-41 605

-151 603

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-21,5

-100,0

Atlīdzība, euro*

-

-

19 200

11 200

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1,3

1,3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 230,8

718

-

*Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

193 208

193 208

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

193 208

193 208

Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050 īstenošana, tai skaitā izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (115 542 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (77 666 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā plānotās 1,3 amata vietas)

-

193 208

193 208