Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt vadošā partnera funkciju un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomas Enerģētika funkciju izpildi mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības ietvaros un izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. projekta “P015 Politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports” ietvaros:
  • pārskatīt un aktualizēt sadarbībā ar Eiropas Komisiju Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam un Baltijas Enerģētikas Tirgus Savienošanas Plāna (turpmāk – BEMIP) kopīgo rīcības plānu;
  • organizēt un  koordinēt sadarbībā ar Eiropas Komisiju tematiskās darba grupu sanāksmes, sagatavot darba materiālu BEMIP augstā līmeņa darba grupai, izstrādāt nolikumu enerģijas iekšējā tirgus, atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes, energoapgādes drošības u.c. jautājumos;
  • koordinēt finanšu instrumenta projektus „Seed Money Facility” un “INTERREG Baltic Sea Region” un pārskatīt esošo enerģētikas projektu īstenošanu;
  • veikt pieredzes apmaiņas pasākumus ar Projekta partneriem no Spānijas, Ziemeļīrijas, Skotijas, Polijas, Itālijas, Ungārijas un Austrijas.
 2. projekta “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai” ietvaros:
  • analizēt labās prakses klasteru politikas īstenošanas piemērus;
  • izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai un Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto programmu ieviešanai;
  • pārskatīt un analizēt Latvijas klasteru politiku;
  • apvienot kopīgai pieredzes analīzei Latvijas ieinteresētās puses (izglītības iestādes, uzņēmēju organizācijas un pašvaldības).
 3. īstenot projektu “Design for innovations”.
 4. projekta “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos (BRANDTour)” ietvaros:
  • uzlabot tūrisma politikas kvalitāti un efektivitāti, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspējīgu tūrisma sektora izaugsmi;
  • izstrādāt ieteikumus tūrisma politikas uzlabošanai;
  • analizēt labās prakses tūrisma politikas īstenošanas piemērus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

81 283

170 000

216 470

131 249

20 607

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88 717

46 470

-85 221

-110 642

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

109,1

27,3

-39,4

-84,3

Atlīdzība, euro

57 122

71 250

98 220

76 589

13 879

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

2

4

3

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 969

2 046

2 128

578

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

170 000

216 470

46 470

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

170 000

216 470

46 470

Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

170 000

216 470

46 470