Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt vadošā partnera funkciju un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomas Enerģētika funkciju izpildi mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības ietvaros un izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. projekta “P015 Politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports” ietvaros:
  • pārskatīt un aktualizēt, sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam un Baltijas Enerģētikas Tirgus Savienošanas Plāna (turpmāk – BEMIP) kopīgo rīcības plānu;
  • organizēt un  koordinēt sadarbībā ar Eiropas Komisiju tematiskās darba grupu sanāksmes, sagatavot darba materiālu BEMIP augstā līmeņa darba grupai, izstrādāt nolikumu enerģijas iekšējā tirgus, atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes, energoapgādes drošības u.c. jautājumos;
  • koordinēt finanšu instrumenta projektus „Seed Money Facility” un INTERREG Baltic Sea Region un pārskatīt esošo enerģētikas projektu īstenošanu;
  •  veikt pieredzes apmaiņas pasākumus ar Projekta partneriem no Spānijas, Ziemeļīrijas, Skotijas, Polijas, Itālijas, Ungārijas un Austrijas.
 2. projekta “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai” ietvaros:
  • analizēt labās prakses klasteru politikas īstenošanas piemērus;
  • izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai un Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto programmu ieviešanai;
  • pārskatīt un analizēt Latvijas klasteru politiku;
  • apvienot kopīgai pieredzes analīzei Latvijas ieinteresētās puses (izglītības iestādes, uzņēmēju organizācijas un pašvaldības).

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 089

30 500

170 000

99 370

10 049

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 411

139 500

-70 630

-89 321

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

277,1

457,4

-41,5

-89,9

Atlīdzība, euro

8 089

20 000

71 250

37 000

6 789

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

2

2

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 969

1 542

566

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 500

170 000

139 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 500

170 000

139 500

Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai

30 500

170 000

139 500