Apakšprogrammas mērķis:

  1. caur aktīvu pieredzes apmaiņu integrēt dizaina veicinātu inovāciju ES struktūrfondu atbalsta programmās astoņās ES valstīs/reģionos, veicinot mazo, sīko (mikro) un vidējo uzņēmumu konkurētspēju;
  2. nodrošināt vadošā partnera funkciju un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomas Enerģētika funkciju izpildi mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības ietvaros un izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā;
  3. sekmēt jauna tipa MVK veidošanos – Komerciālas analītiskās pētniecības organizācijas (Commercial Analytical Research Organisations (CARO)) – kuri sniegtu konsultatīvus un pētniecības pakalpojumus dažādiem sektoriem.

Galvenās aktivitātes:

1) īstenot projektu “Design for Innovation” ietvaros:

  • īstenot projekta noslēguma fāzi – veikt aktivitāšu ieviešanas uzraudzību;

2) projekta “P024 PAs Energy/Transport” ietvaros:

  • pārskatīt un aktualizēt sadarbībā ar EK ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam un Baltijas Enerģētikas Tirgus Savienošanas Plāna kopīgo rīcības plānu;
  • organizēt un  koordinēt sadarbībā ar Eiropas Komisiju tematiskās darba grupu sanāksmes, sagatavot darba materiālu Baltijas Enerģētikas Tirgus Savienošanas Plāna augstā līmeņa darba grupai, izstrādāt nolikumu enerģijas iekšējā tirgus, atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes, energoapgādes drošības u.c. jautājumos;

3)   projekta “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)” ietvaros:

  • piemērot jaunus iepirkuma modeļus inovācijas veicināšanai;
  • ieviest jaunās paaudzes inovatīvās publiskā iepirkuma procedūras;

4)   projekta “Digitālās inovāciju sistēmas attīstība (InnoCape)” ietvaros:

  • uzlabot Baltijas jūras reģiona valstu digitālās inovāciju ekosistēmas;
  • piedalīties pieredzes apmaiņā digitalizācijas jautājumos;
  • izstrādāt rīcības plānu labās prakses pārņemšanai;

5)   Interreg Baltic Sea Region projekta “RestartBSR” ietvaros:

  • veidot institucionālo kapacitāti Baltijas jūras reģiona valstu inovāciju jomas pārstāvjiem, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās;
  • sekmēt Baltijas jūras reģiona veiktspēju netehnoloģiskajās inovācijās un palielināt to uzņēmumu skaitu, kas spēs atjaunot uzņēmējdarbību;

6)   projekta “Viedie rīki ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā: vaicā vienreiz izaicinājums (START EASY)” ietvaros:

  • sniegt pārdomātus rīkus, kas ļauj viegli un ātri izveidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivitātes un konkurētspēju Eiropā;
  • piedalīties pieredzes apmaiņā, izstrādājot kopīgas stratēģijas;

7)   projekta “Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros (INNO4.0)” ietvaros:

  • palielināt klasteru skaitu;
  • īstenot aktivitātes, kuras veicinās Industrijas 4.0. konceptu (cilvēku, iekārtu un produktu sadarbība globālā tīklā un autonoma, decentralizēta ražošanas vienību vadība un organizācija);

8)   projekta “CAMS” (Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects) ietvaros:

  • veicināt pielāgošanās spēju klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu seku samazināšanu izmantojot energoefektivitātes projektu rezultātus;
  • mācīties, kā energoefektivitātes pasākumus varētu izmantot, lai palielinātu mājokļu un pakalpojumu nozares izturību pret mainīgajiem laikapstākļiem klimata pārmaiņu dēļ, izstrādātu reģionālu energoauditu datubāzi, saskaņotu daudzstāvu ēku energoefektivitātes kritērijus un izstrādātu norādījumus turpmākiem projektiem, lai radītu sinerģiju starp seku mazināšanu un pielāgošanos.

9) projekta “CAROTS” ietvaros:

  • apkopot informāciju par atbalstu MVK sadarbībai ar pētniecības organizācijām, sadarbībā ar projekta partneriem veikt analīzi un sagatavot secinājumus;
  • piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos un analizēt partneru labās prakses piemērus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

289 858

453 719

313 106

15 164

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

163 861

-140 613

-297 942

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56,5

-31,0

-95,2

-

Atlīdzība, euro

164 410

260 903

177 503

11 230

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

9

8

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 283

2 416

1 849

1 8721

-

Piezīmes.
1Vidējā atlīdzība amata vietaiaprēķināta trīs mēnešiem atbilstoši projektu noslēgtajiem līgumiem.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

453 719

313 106

-140 613

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

453 719

313 106

-140 613

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

453 719

313 106

-140 613