Apakšprogrammas mērķis:

1)   caur aktīvu pieredzes apmaiņu integrēt dizaina veicinātu inovāciju ES struktūrfondu atbalsta programmās astoņās ES valstīs/reģionos, veicinot mazo, sīko (mikro) un vidējo uzņēmumu konkurētspēju;

2)   nodrošināt vadošā partnera funkciju un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomas Enerģētika funkciju izpildi mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības ietvaros un izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā;

3)   sekmēt jauna tipa MVK veidošanos – Komerciālas analītiskās pētniecības organizācijas (Commercial Analytical Research Organisations (CARO)) – kuri sniegtu konsultatīvus un pētniecības pakalpojumus dažādiem sektoriem.

Galvenās aktivitātes:

1) projekta “Design for Innovation” ietvaros veikt aktivitāšu ieviešanas uzraudzību;

2) projekta “P024 PAs Energy/Transport” ietvaros:

 • pārskatīt un aktualizēt sadarbībā ar EK ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam un Baltijas Enerģētikas Tirgus Savienošanas Plāna kopīgo rīcības plānu;
 • organizēt un  koordinēt sadarbībā ar EK tematiskās darba grupu sanāksmes, sagatavot darba materiālu Baltijas Enerģētikas Tirgus Savienošanas Plāna augstā līmeņa darba grupai, izstrādāt nolikumu enerģijas iekšējā tirgus, atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes, energoapgādes drošības u.c. jautājumos;

3)   projekta “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)” ietvaros:

 • piemērot jaunus iepirkuma modeļus inovācijas veicināšanai;
 • ieviest jaunās paaudzes inovatīvās publiskā iepirkuma procedūras;

4)   projekta “Viedie rīki ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā: vaicā vienreiz izaicinājums (START EASY)” ietvaros:

 • sniegt pārdomātus rīkus, kas ļauj viegli un ātri izveidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivitātes un konkurētspēju Eiropā;
 • piedalīties pieredzes apmaiņā, izstrādājot kopīgas stratēģijas;

5)   projekta “Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros (INNO4.0)” ietvaros:

 • palielināt klasteru skaitu;
 • īstenot aktivitātes, kuras veicinās Industrijas 4.0. konceptu (cilvēku, iekārtu un produktu sadarbība globālā tīklā un autonoma, decentralizēta ražošanas vienību vadība un organizācija);

6)   projekta “CAMS” (Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects) ietvaros:

 • veicināt pielāgošanās spēju klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu seku samazināšanu izmantojot energoefektivitātes projektu rezultātus;
 • mācīties, kā energoefektivitātes pasākumus varētu izmantot, lai palielinātu mājokļu un pakalpojumu nozares izturību pret mainīgajiem laikapstākļiem klimata pārmaiņu dēļ, izstrādātu reģionālu energoauditu datubāzi, saskaņotu daudzstāvu ēku energoefektivitātes kritērijus un izstrādātu norādījumus turpmākiem projektiem, lai radītu sinerģiju starp seku mazināšanu un pielāgošanos.

7) projekta “CAROTS” ietvaros:

 • apkopot informāciju par atbalstu MVK sadarbībai ar pētniecības organizācijām, sadarbībā ar projekta partneriem veikt analīzi un sagatavot secinājumus;
 • piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos un analizēt partneru labās prakses piemērus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

272 549

313 106

133 318

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 557

-179 788

-133 318

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,9

-57,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro

221 629

177 503

66 899

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

9

8

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 052

1 849

2 787

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

313 106

133 318

-179 788

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

313 106

133 318

-179 788

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

313 106

133 318

-179 788