Apakšprogrammas mērķis:

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai, un stiprināt pārrobežu sadarbību, sekmēt vienotu dienestu infrastruktūras, personāla zināšanu un iemaņu attīstību, kā arī sabiedrības informētību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

703 225

1 319 189

163 988

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

615 964

-1 155 201

-163 988

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

87,6

-87,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

19 111

16 680

15 589

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 883

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 319 189

163 988

-1 155 201

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 319 189

163 988

-1 155 201

Samazināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” īstenošanai

5 426

-

-5 426

Samazināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” īstenošanai

249 662

-

-249 662

Samazināti izdevumi projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” īstenošanai

482 081

-

-482 081

Izdevumu izmaiņas projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” īstenošanai

582 020

154 867

-427 153

Palielināti izdevumi projekta “Cilvēku drošības palielināšana Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumlietuvā un Kurzemē” īstenošanai

-

3 990

3 990

Palielināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” īstenošanai

-

5 131

5 131