Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt 9 pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2023.gada 31.decembrim, sniedzot ieguldījumu Eiropas Savienības reģionālās politikas un Eiropas Kaimiņattiecību politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā, sagatavot un nodrošināt starpvalstu vienošanos parakstīšanu ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu Vadošajām iestādēm par Latvijas līdzdalību programmās un programmu ieviešanas nosacījumiem, pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses ETS programmu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzības sanāksmēs, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu ETS programmu ieviešanai;
  2.  nodrošināt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt Programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšana slīgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, uzsākt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
  3. nodrošināt Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošināt Programmas 2007.-2013.gadam slēgšanas procesu;
  4. veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas ETS programmām saskaņā ar nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
  5. veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam Nacionālā kontaktpunkta funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

260 596

2 203 912

5 096 547

4 632 695

3 850 545

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 943 316

2 892 635

-463 852

-782 150

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

745,7

131,3

-9,1

-16,9

Atlīdzība, euro

55 353

251 714

1 127 458

1 107 860

1 058 101

Vidējais amata vietu skaits gadā1

1

9

29

32

31

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro2

2 265

2 331

2 750

2 442

2 387

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

28 171

-

170 301

170 301

170 301

1 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” ietvaros Latvijas Republikas administrētajās programmās ir mainījusies ieviešanas sistēmas institucionālā shēma no decentralizētas uz centralizētu, programmu ietvaros visu funkciju izpilde 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiek nodrošināta VARAM, līdz ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālās sadarbība” institucionālās ieviešanas sistēmas maiņu VARAM attiecīgi ir pieaudzis amata vietu skaits

Ņemot vērā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” institucionālās ieviešanas sistēmas maiņu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, VARAM kopīgo sekretariātu funkciju nodrošināšanai ir izveidotas darbinieku amata vietas, kuru mēnešalgas ir pielīdzinātas 44.amatu saimei noteiktajiem mēnešalgu apmēriem attiecīgajās mēnešalgu grupās. Daļa darbā pieņemto sekretariātu darbinieku ir ar iepriekšēju pieredzi 2007.-2013.gada plānošanas perioda programmu ieviešanā, kas ir ilgāka par 3 gadiem, attiecīgi šiem darbiniekiem ir noteikti maksimālie mēnešalgu apmēri, turklāt kopīgajos sekretariātos darbā ir pieņemti darbinieki arī no ārvalstīm, kuriem papildus mēnešalgai ir noteikta piemaksa par darba pienākumu pildīšanu ārpus mītnes zemes. Rezultātā ir pieaugusi vidējā atlīdzība 2017.gadā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 203 912

5 096 547

2 892 635

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 203 912

5 096 547

2 892 635

Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”  - Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai

2 161 202

2 612 202

451 000

VARAM un padotības, pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības  programmu  21 projekta ieviešanai

-

1 437 921

1 437 921

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai

-

678 802

678 802

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai

-

227 000

227 000

URBACT Nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšanai

-

47 900

47 900

Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

-

47 872

47 872

Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai

42 710

44 850

2 140