Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt sociālo kohēziju, sekmēt sociālo iekļaušanu un tādējādi palīdzēt sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķi – par 25% samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzības vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku – vienlaikus papildinot ES struktūrfondu ieguldījumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
  2. partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
  3. fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana

Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits)

1

5

-

5

-

Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits)

5

5

5

5

1

Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana

Partnerorganizāciju saņemtie un izvērtētie iesniegumi (skaits)

31

-

-

35

-

Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits)

29

-

-

30

-

Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole

Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits)

29

28

28

30

30

Informatīvie semināri reģionos (skaits)

3

1

1

5

1

Pārbaudes vizītes (skaits)

29

15

20

20

5

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits)

4

4

4

4

2

Partnerorganizāciju progresa pārskatu pārbaudes (skaits)

116

112

112

116

60

Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana

PEVS moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5426 763

6999 583

7136 656

7276 470

5668 653

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1572 820

137 073

139814

-1607 817

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29,0

2,0

2,0

-22,1

Atlīdzība, euro

99 834

99 834

99 834

99 834

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,5

5,5

5,5

5,5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 848

1 513

1 513

1513

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6999 583

7136 656

137 073

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6999 583

7136 656

137 073

Palielināti izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai.

6999 583

7136 656

137 073