Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

282 622

176 884

592 099

176 884

176 884

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-105 738

415 215

-415 215

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-37,4

234,7

-70,1

-

Atlīdzība, euro

81 318

51 166

108 318

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro57

2 223,9

1 421,3

3 008,8

1 421,3

1 421,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

1 258

-

-

-

-

57 2019.gadā atlīdzība projekta  „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem, neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā

 

70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1920/2006 „Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru” nodrošināt ENNUC nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu, uz pierādījumiem balstītu, narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī piecus galvenos epidemioloģiskos indikatorus narkotiku un narkomānijas izplatības un seku uzraudzībā;
 2. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī agrīno brīdinājuma sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām;
 3. nodrošināt Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) regulāru papildināšanu;
 4. sagatavot ikgadējo nacionālo ziņojumu par situāciju narkomānijas problēmas jomā Latvijā latviešu un angļu valodā, iesniedzot ziņojumu angļu valodā ENNUC;
 5. iesniegt ENNUC Fonte datu bāzē 17 standartizētas tabulas ar kvantitatīvajiem rādītājiem par situāciju narkomānijas problēmas jomā;
 6. veikt problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 6.posmu;
 7. veikt pētījumu par narkotiku lietošanas izplatību izklaides vietās;
 8. nodrošināt objektīvu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju politikas veidotājiem, nozares speciālistiem, pētniekiem un plašākai auditorijai, regulāri organizējot seminārus un izplatot uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

145 514

145 520

145 520

145 520

145 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība, euro

51 160

51 166

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 421,1

1 421,3

1 421,3

1 421,3

1 421,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

145 520

145 520

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

145 520

145 520

-

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta CESPI/VM/002 „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošana

145 520

145 520

-

 

70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) un citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • projekta Nr.CESPI/VM/008 „EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020. gads) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros paredzētā projekta „Tabakas uzraudzība” (Tobaco control) īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2020.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

95 957

-

5 255

-

­-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-95 957

5 255

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-

-

Atlīdzība, euro58

22 342

-

3 462

-

-

52019.gadā atlīdzība tiks izmaksāta projekta izpildē iesaistītajiem Veselības inspekcijas darbiniekiem, neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

5 255

5 255

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

5 255

5 255

Projekta Nr.CESPI/VM/008 „EK trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020. gads) projektu un pasākumu īstenošana” ietvaros paredzētā projekta „Tabakas uzraudzība” (Tobaco control) īstenošana, tai skaitā 1 738 euro apmērā izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (priekšfinansējuma nodrošināšanai) un 3 517 euro apmērā projekta izdevumu finansēšanai novirzot ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri

-

5 255

5 255

 

70.08.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem avansu Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas budžeta.

 

Galvenās aktivitātes:

 • Veselības ministrijas eksperti piedalās šādās ES Padomes darba grupās:
  1. Sabiedrības veselības darba grupa;
  2. Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa;
  3. Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa.

Paredzēta arī dalība ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru Padomes rīkotajās sanāksmēs. 2019.gadā pavisam plānota dalība 110 ES Padomes darba grupu u.c. Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 621

31 364

31 364

31 364

­31 364

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

26 743

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

578,7

         -

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 364

31 364

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 364

31 364

-

Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksa no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas

31 364

31 364

-

 

70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto veselības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta  „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

21 660

-

409 960

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-21 660

409 960

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-

-

Atlīdzība, euro59

2 922

-

53 690

-

-

592019.gadā atlīdzība projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem, neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

409 960

409 960

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

409 960

409 960

Projekta  „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) īstenošana,  saņemot transferta pārskaitījumu no Labklājības ministrijas apakšprogrammas 70.08.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē”

-

409 960

409 960