Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt sociālo kohēziju, sekmēt sociālo iekļaušanu un tādējādi palīdzēt sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķi – par 25% samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzības vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku – vienlaikus papildinot ES struktūrfondu ieguldījumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
  2. partnerorganizāciju atlases nodrošināšana;
  3. partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
  4. fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana

Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits)

4

-

1

4

-

Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits)

-

5

5

5

5

Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana

Partnerorganizāciju saņemtie un izvērtētie iesniegumi (skaits)

14

-

35

-

-

Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits)

10

-

30

-

-

Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole

Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits)

-

31

30

30

30

Informatīvie semināri reģionos (skaits)

6

4

8

4

4

Pārbaudes vizītes (skaits)

20

13

25

25

25

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits)

4

3

4

4

4

Partnerorganizāciju progresa pārskatu pārbaudes (skaits)

97

124

120

120

120

 Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana

PEVS moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 598 807

6 739 369

6 859 277

6 999 583

7 136 656

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 140 562

119 908

140 306

137 073

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46,5

1,8

2,0

2,0

Atlīdzība, euro

91 049

99 834

99 834

99 834

99 834

Vidējais amata vietu skaits gadā

5,2

5,5

5,5

5,5

5,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 459

1 513

1 513

1 513

1 513

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

119 908

119 908

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

119 908

119 908

Palielināti izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai.

-

119 908

119 908