Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt sociālo kohēziju, sekmēt sociālo iekļaušanu un tādējādi palīdzēt sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķi – par 25% samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzības vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku – vienlaikus papildinot ES struktūrfondu ieguldījumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
  2. partnerorganizāciju atlases nodrošināšana;
  3. partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
  4. fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana

Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits)

3

3

-

-

5

Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits)

-

-

5

5

5

Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana

Partnerorganizāciju saņemtie un izvērtētie iesniegumi (skaits)

29

6

-

35

-

Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits)

21

6

-

30

-

Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole

Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits)

-

-

31

30

30

Informatīvie semināri reģionos (skaits)

5

3

4

8

4

Pārbaudes vizītes (skaits)

10

10

13

14

14

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits)

3

3

3

3

3

Partnerorganizāciju progresa pārskatu pārbaudes (skaits)

43

84

124

120

120

 Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana

PEVS moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 938 280

6 604 281

6 739 369

6 859 277

6 999 583

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 196 053

135 088

119 908

140 306

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

93,8

2,0

1,8

2,0

Atlīdzība, euro

85 079

99 834

99 834

99 834

99 834

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,3

5,5

5,5

5,5

5,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 649

1 513

1 513

1 513

1 513

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

71 119

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

135 088

135 088

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

135 088

135 088

Palielināti izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai.

-

135 088

135 088