Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

697 338

176 493

199 041

176 884

145 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-520 845

22 548

-22 157

-31 364

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-74,7

12,8

-11,1

-17,7

Atlīdzība, euro

221 063

51 166

54 095

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 514,3

1 322,9

1 502,6

1 421,3

1 421,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

3 000

3 543

-

-

-

 

70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1920/2006 „Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru” nodrošināt ENNUC nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu, uz pierādījumiem balstītu, narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī piecus galvenos epidemioloģiskos indikatorus narkotiku un narkomānijas izplatības un seku uzraudzībā;
 2. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī agrīno brīdinājuma sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām;
 3. nodrošināt Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) regulāru papildināšanu;
 4. sagatavot ikgadējo nacionālo ziņojumu par situāciju narkomānijas problēmas jomā Latvijā latviešu un angļu valodā, iesniedzot ziņojumu angļu valodā ENNUC;
 5. iesniegt ENNUC Fonte datu bāzē 17 standartizētas tabulas ar kvantitatīvajiem rādītājiem par situāciju narkomānijas problēmas jomā;
 6. veikt problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 6.posmu;
 7. veikt pētījumu par narkotiku lietošanas izplatību izklaides vietās;
 8. nodrošināt objektīvu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju politikas veidotājiem, nozares speciālistiem, pētniekiem un plašākai auditorijai, regulāri organizējot seminārus un izplatot uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

144 992

145 520

145 520

145 520

145 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

528

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

50 932

51 166

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 414,8

1 322,9

1 421,3

1 421,3

1 421,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

3 543

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

145 520

145 520

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

145 520

145 520

-

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta CESPI/VM/002 „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošana

145 520

145 520

-

 

70.08.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem avansu Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas budžeta.

Galvenās aktivitātes:

 • Veselības ministrijas eksperti piedalās šādās ES Padomes darba grupās:
  • Sabiedrības veselības darba grupa;
  • Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa;
  • Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa.

Paredzēta arī dalība ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru Padomes rīkotajās sanāksmēs. 2017.gadā pavisam plānota dalība 113 ES Padomes darba grupu u.c. Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

24 265

30 973

31 364

31 364

­-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6 708

391

-

­-31 364

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

27,6

1,3

-

­-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 973

31 364

391

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 973

31 364

391

Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksa no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

30 973

31 364

391

 

70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto veselības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • 2017.gadā paredzēta citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētā projekta Nr.CESPI/VM/009 "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizato­riskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē (InnoHealth)" īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 576

-

22 157

-

­-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-28 575

22 157

-22 157

­-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

­-

Atlīdzība, euro

1 795

-

2 929

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

×

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

×

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

22 157

22 157

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

22 157

22 157

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētā projekta Nr.CESPI/VM/009 "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizato­riskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē (InnoHealth)" īstenošana

-

22 157

22 157