Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

382 950

176 884

175 890

175 363

175 419

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-206 066

-994

-527

56

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-53,8

-0,6

-0,3

0,03

Atlīdzība, euro

159 739

51 166

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 926,7

1 421,3

1 421,3

1 421,3

1 421,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

18 377

-

-

-

-

70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1920/2006 „Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru” nodrošināt ENNUC nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu, uz pierādījumiem balstītu, narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī piecus galvenos epidemioloģiskos indikatorus narkotiku un narkomānijas izplatības un seku uzraudzībā;
  2. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī agrīno brīdinājuma sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām;
  3. nodrošināt Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) regulāru papildināšanu;
  4. sagatavot tematiskos ziņojumus par situāciju narkomānijas problēmas jomā Latvijā latviešu un angļu valodā, iesniedzot ziņojumu angļu valodā ENNUC;
  5. iesniegt ENNUC Fonte datu bāzē standartizētas tabulas (ST) un strukturētās anketas (SQ) ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem par situāciju narkomānijas problēmas jomā;
  6. nodrošināt objektīvu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju politikas veidotājiem, nozares speciālistiem, pētniekiem un plašākai auditorijai un izplatot uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

145 520

145 520

145 520

145 520

145 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība, euro

51 166

51 166

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 421,3

1 421,3

1 421,3

1 421,3

1 421,3

70.08.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt no ES Padomes budžeta līdzekļiem avansu Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas budžeta.

Galvenās aktivitātes:

Veselības ministrijas eksperti piedalās šādās ES Padomes darba grupās:

  • Sabiedrības veselības darba grupa;
  • Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa;
  • Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa;
  • ES Padomes Augsta līmeņa darba grupa sabiedrības veselības jautājumos. 

Paredzēta arī dalība ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru Padomes rīkotajās sanāksmēs. 2022. gadā pavisam plānota dalība 100 ES Padomes darba grupu u.c. Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 905

   31 364

30 370

29 843

29 899

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

28 459

-994

-527

56

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

979,7

      -3,2

-1,7

0,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 364

30 370

-994

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 364

30 370

-994

Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksa no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas

31 364

30 370

-994