Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

393 525

592 099

197 765

176 884

145 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

198 574

-394 334

-20 881

-31 364

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

50,5

-66,6

-10,6

-17,7

Atlīdzība, euro

108 970

108 318

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3026,9

3008,8

1421,3

1 421,3

1 421,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1920/2006 „Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru” nodrošināt ENNUC nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu, uz pierādījumiem balstītu, narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī.

Galvenās aktivitātes:

 1. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī piecus galvenos epidemioloģiskos indikatorus narkotiku un narkomānijas izplatības un seku uzraudzībā;
 2. uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī agrīno brīdinājuma sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām;
 3. nodrošināt Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) regulāru papildināšanu;
 4. sagatavot ikgadējo nacionālo ziņojumu par situāciju narkomānijas problēmas jomā Latvijā latviešu un angļu valodā, iesniedzot ziņojumu angļu valodā ENNUC;
 5. iesniegt ENNUC Fonte datu bāzē 17 standartizētas tabulas ar kvantitatīvajiem rādītājiem par situāciju narkomānijas problēmas jomā;
 6. veikt problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 6.posmu;
 7. nodrošināt objektīvu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju politikas veidotājiem, nozares speciālistiem, pētniekiem un plašākai auditorijai, regulāri organizējot seminārus un izplatot uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

145 512

145 520

145 520

145 520

145 520

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,01

-

-

-

Atlīdzība, euro

51 158

51 166

51 166

51 166

51 166

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

3

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1421,1

1 421,3

1 421,3

1 421,3

1 421,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

145 520

145 520

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

145 520

145 520

-

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinaņsētā projekta CESPi/VM/002 “Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts” īstenošana

145 520

145 520

-

 

70.08.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem avansu Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksai, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas budžeta.

Galvenās aktivitātes:

 • Veselības ministrijas eksperti piedalās šādās ES Padomes darba grupās:
  • Sabiedrības veselības darba grupa;
  • Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupa;
  • Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa;
  • Vides jautājumu darba grupa.

Paredzēta arī dalība ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru Padomes rīkotajās sanāksmēs. 2020.gadā pavisam plānota dalība 85 ES Padomes darba grupu u.c. Padomes sanāksmēs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 087

31 364

23 592

31 364

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

24 277

-7 772

7 772

-31 364

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

342,6

-24,8

32,9

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 364

23 592

-7 772

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 364

23 592

-7 772

Veselības ministrijas pārstāvju ceļa izdevumu apmaksa no Eiropas Savienības Padomes budžeta līdzekļiem, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Ārlietu ministrijas

31 364

23 592

-7 772

 

70.09.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto veselības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

98 479

409 960

28 653

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

311 481

-381 307

-28 653

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

316,3

-93,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

33 701

53 690

-

-

-

Piezīmes.

Atlīdzība projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) ietvaros tiek izmaksāta projektu izpildē iesaistītajiem Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem, neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

409 960

28 653

-381 307

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

409 960

28 653

-381 307

Projekta „LatEESSI” aktivitātes (Nr.CESPI/LM/010) īstenošana, saņemot transferta pārskaitījumu no Labklājības ministrijas apakšprogrammas 70.08.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē”

409 960

28 653

-381 307