Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt sociālo kohēziju, sekmēt sociālo iekļaušanu un tādējādi palīdzēt sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” noteikto pamatmērķi – par 25% samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzības vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku – vienlaikus papildinot ES struktūrfondu ieguldījumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
  2. partnerorganizāciju atlases nodrošināšana;
  3. partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
  4. fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkciju veikšana

Publiskie iepirkumi pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai (skaits)

-

1

5

-

-

Iepirkumu līgumu uzraudzība (skaits)

5

5

5

5

5

Partnerorganizāciju atlases nodrošināšana

Partnerorganizāciju saņemtie un izvērtētie iesniegumi (skaits)

-

35

-

-

-

Noslēgtie līgumi ar partnerorganizācijām (skaits)

-

30

-

-

-

Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole

Partnerorganizāciju līgumu uzraudzība (skaits)

29

30

28

28

28

Informatīvie semināri reģionos (skaits)

3

8

1

1

1

Pārbaudes vizītes (skaits)

29

25

15

15

15

Finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits)

4

4

4

4

4

Partnerorganizāciju progresa pārskatu pārbaudes (skaits)

117

120

112

112

112

 Fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana

PEVS moduļa izstrāde un uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 395 298

6 859 277

6 999 583

7 136 656

7 276 470

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 463 979

140 306

137 073

139 814

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,1

2,0

2,0

2,0

Atlīdzība, euro

99 819

99 834

99 834

99 834

99 834

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,6

5,5

5,5

5,5

5,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 808

1 513

1 513

1 513

1 513

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 859 277

6 999 583

140 306

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 859 277

6 999 583

140 306

Palielināti izdevumi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai.

6 859 277

6 999 583

140 306