Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013).

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 827

392 640

70 195

-

189 393

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

363 813

-322 445

-70 195

189 393

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1262,1

-82,1

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

392 640

70 195

-322 445

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

392 640

70 195

-322 445

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta  "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" ietvaros veiktajiem izdevumiem.

160 969

-

-160 969

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta  "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" ietvaros veiktajiem izdevumiem.

140 466

-

-140 466

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta" Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ietvaros veiktajiem izdevumiem

64 720

-

-64 720

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta  "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ietvaros veiktajiem izdevumiem.

20 110

-

-20 110

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI)" ietvaros veiktajiem izdevumiem

6 375

-

-6 375

Atmaksas valsts pamatbudžetā par  projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

35 362

35 362

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

34 833

34 833