Apakšprogrammas mērķis:

  •  nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007-2013).

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

99 952

98 790

392 640

35 362

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 161

293 850

-357 278

-35 362

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,2

297,4

-91,0

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

98 790

392 640

293 850

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

98 790

392 640

293 850

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta "Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā" ietvaros veiktajiem izdevumiem.

98 790

-

-98 790

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta  "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" ietvaros veiktajiem izdevumiem.

-

160 969

160 969

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta  "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" ietvaros veiktajiem izdevumiem.

-

140 466

140 466

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta" Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)" ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

64 720

64 720

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta  "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ietvaros veiktajiem izdevumiem.

-

20 110

20 110

Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI) ietvaros veiktajiem izdevumiem.

-

6 375

6 375