Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

205 702

482 984

336 701

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

277 282

-146 283

-336 701

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

134,8

-30,3

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

482 984

336 701

-146 283

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

482 984

336 701

-146 283

Atmaksas  valsts pamatbudžetā par projekta “Eiropas elektroniskais rēķins (e-Invoices CEF Project)” ietvaros veiktajiem izdevumiem

112 500

-

-112 500

Atmaksas valsts budžetā par projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros veiktajiem izdevumiem

137 830

-

-137 830

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta  “Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi “Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide” (CITADEL)” ietvaros veiktajiem izdevumiem

92 188

-

-92 188

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros veiktajiem izdevumiem

140 466

-

-140 466

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā” ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

265 060

265 060

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

35 362

35 362

Atmaksas valsts pamatbudžetā par projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 site)” ietvaros veiktajiem izdevumiem

-

36 279

36 279