Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmās (7.Ietvara programmas un Apvārsnis 2020(t.sk. ERA–NET Cofund aktivitātes), EUREKA, EUROSTARS 2, COST, EURATOM, BONUS EEIG, IMI, ECSEL) un Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcijos un to ietvaros atbalstīto projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
  2. līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem Latvijā, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
  3. dalība Eiropas Savienības Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NETCofund shēmas projektos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā

Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits)

9

9

9

7

7

ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti

Īstenoti 7.IP līgumi (skaits)

5

1

1

-

-

Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits)

16

5

2

3

3

Īstenoti EURATOM projekti (skaits)

-

2

2

2

3

Īstenoti BONUS projekti (skaits)

5

2

2

-

-

Īstenoti EUREKA līgumi (skaits)

4

4

2

2

-

Īstenoti COST līgumi (skaits)

7

7

8

9

8

Īstenoti ECSEL projekti (skaits)

4

9

11

11

11

Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits)

6

7

3

4

6

ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits)

54

43

45

46

47

Īstenoti IMI projekti (skaits)

1

1

1

1

1

Īstenots ESS ERIC pētījums

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

4 708 556

4 208 971

3 368 686

3 267 483

3 001 298

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-499 584

-840 285

-101 203

-266 185

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,6

-20,0

-3,0

-8,1

Atlīdzība, euro

37 493

85 059

75 059

59 309

8 082

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,3

4

4

3

0,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 240

1 684

1 564

1 647

1 347

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 554

4 240

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 208 971

3 368 686

-840 285

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 208 971

3 368 686

-840 285

Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošana.

4 208 971

3 368 686

-840 285