Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmās (7.Ietvara programmas un Apvārsnis 2020 (t.sk. ERA–NET aktivitātes), EUREKA, EUROSTARS 2, COST, EURATOM, BONUS EEIG, IMI, ECSEL) un Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcijos un to ietvaros atbalstīto projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
  2. līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem Latvijā, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
  3. dalība Eiropas Savienības Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NET shēmas projektos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā

Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits)

10

9

9

9

9

ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti

Īstenoti 7.IP līgumi (skaits)

11

5

1

-

-

Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits)

3

3

5

5

5

Īstenoti EURATOM projekti (skaits)

-

-

2

2

2

Īstenoti BONUS projekti (skaits)

5

5

2

2

-

Īstenoti EUREKA līgumi (skaits)

-

6

4

6

6

Īstenoti COST līgumi (skaits)

2

5

7

8

9

Īstenoti ECSEL projekti (skaits)

3

3

9

9

9

Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits)

6

6

7

7

7

ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits)

48

32

43

45

45

Īstenoti IMI projekti (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 334 897

2 151 598

4 208 971

3 052 534

3 052 534

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 183 299

2 057 373

-1 156 437

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-59,7

95,6

-27,5

-

Atlīdzība, euro

32 210

85 058

85 059

59 309

59 309

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,3

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 860

1 684

1 684

1 147

1 147

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 201

4 240

4 240

4 240

4 240

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 151 598

4 208 971

2 057 373

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 151 598

4 208 971

2 057 373

Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošana.

2 151 598

4 208 971

2 057 373