Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu (7.Ietvara programmas un Apvārsnis 2020 (t.sk. ERA–NET aktivitātes), EUREKA, EUROSTARS 2, COST, ITER/F4E, EURATOM, BONUS EEIG, GEANT, IMI, IMI2, CLEAN SKY 2 (CS2), ECSEL, BBI, HFC 2, ERIC) projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
  2. līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
  3. dalība Eiropas Savienības Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NET shēmas projektos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā

Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits)

5

10

9

9

9

ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti

Īstenoti 7.IP līgumi (skaits)

22

10

5

1

-

Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits)

2

3

3

6

7

Īstenoti BONUS projekti (skaits)

-

5

5

2

2

Īstenoti EUREKA līgumi (skaits)

-

6

6

11

11

Īstenoti COST līgumi (skaits)

2

5

5

7

8

Īstenoti ECSEL projekti (skaits)

1

3

3

5

7

Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits)

3

6

6

7

7

ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits)

25

30

32

43

45

Īstenoti IMI projekti (skaits)

-

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 750 735

1 799 543

2 151 598

1 673 629

1 673 629

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-951 192

352 055

-477 969

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34,6

19,6

-22,2

-

Atlīdzība, euro

11 897

80 370

85 058

59 309

59 309

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

711

-

1 684

1 147

1 147

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 362

80 370

4 240

4 240

4 240

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 799 543

2 151 598

352 055

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 799 543

2 151 598

352 055

Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošana.

1 799 543

2 151 598

352 055