Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu (7.Ietvara programmas un Apvārsnis 2020 (t.sk. ERA–NET aktivitātes), EUREKA, EUROSTARS 2, COST, ARTEMIS, ITER/F4E, EURATOM, BONUS EEIG, GEANT, IMI, IMI2, CLEAN SKY 2 (CS2), ECSEL, BBI, HFC 2, ERIC) projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
  2. līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
  3. dalība Eiropas Savienības Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NET shēmas projektos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā

Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits)

-

-

10

10

10

ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti

Īstenoti 7.IP līgumi (skaits)

28

15

10

6

2

Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits)

-

2

3

6

7

Īstenoti BONUS projekti (skaits)

-

-

5

5

2

Īstenoti EUREKA līgumi (skaits)

-

2

6

11

11

Īstenoti COST līgumi (skaits)

3

5

5

7

8

Īstenoti ARTEMIS projekti (skaits)

4

2

3

-

-

Īstenoti ECSEL projekti (skaits)

-

1

3

5

7

Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits)

1

2

6

7

7

ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits)

18

10

30

33

35

Īstenoti IMI projekti (skaits)

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 680 094

1 709 704

1 799 543

1 673 628

1 673 629

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-970 390

89 839

-125 915

1

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-36,2

5,3

-7,0

-

Atlīdzība, euro

20 333

73 384

80 370

59 308

59 309

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 819

73 384

80 370

59 308

59 309

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 709 704

1 799 543

89 839

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 709 704

1 799 543

89 839

Izmaiņas Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai.

1 709 704

1 709 705

1

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas projektam Nr. CESPI/IZM/001 “Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai”, lai nodrošinātu finansējuma pieejamības nepārtrauktību projekta īstenošanai visu kalendāro 2017.gadu.

-

89 838

89 838