Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai ES pētniecības un inovāciju programmās (7. Ietvara programmas un Apvārsnis 2020 (t.sk. ERA–NET Cofund aktivitātes), EUREKA, EUROSTARS 2, COST, EURATOM, BONUS EEIG, IMI, ECSEL) un Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcijos un to ietvaros atbalstīto projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par ES pētniecības un inovāciju programmu konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
  2. līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem Latvijā, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
  3. dalība ES Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NET Cofund shēmas projektos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Zinātnes padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā

Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits)

9

9

7

7

7

ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti

Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits)

5

2

3

1

-

Īstenoti EURATOM projekti (skaits)

2

2

1

1

1

Īstenoti EUREKA līgumi (skaits)

4

2

4

3

3

Īstenoti COST līgumi (skaits)

5

8

2

2

2

Īstenoti ECSEL projekti (skaits)

9

11

9

9

9

Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits)

6

3

7

5

5

ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits)

40

45

36

30

30

Īstenoti IMI projekti (skaits)

1

1

1

1

-

Īstenots ESS ERIC pētījums

-

1

1

1

1

Īstenoti EuroHPC projekti (skaits)

-

-

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 650 501

3 368 686

5 640 265

3 099 525

2 905 004

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 281 815

2 271 579

-2 540 740

-194 521

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,6

67,4

-45,0

-6,3

Atlīdzība, euro

56 804

75 059

83 009

59 309

59 309

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

3,5

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 040

1 564

1 976

1 647

1 647

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 865

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 368 686

5 640 265

2 271 579

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 368 686

5 640 265

2 271 579

Līdzfinansējuma nodrošinājums dalībai ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, t. sk. Apvārsnis (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

-

2 178 805

2 178 805

ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošana

3 368 686

3 461 460

92 774