Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas Pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai ES pētniecības un inovāciju programmās (Apvārsnis 2020 (t.sk. ERA–NET Cofund aktivitātes) un HORIZON EUROPE (t.sk. Eiropas partnerībās), EUREKA, COST, EURATOM) un Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcijos un to ietvaros atbalstīto projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. lēmumu pieņemšana par ES pētniecības un inovāciju programmu konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu;
  2. līgumu slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem Latvijā, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība;
  3. dalība ES Ietvara programmas nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un ERA–NET Cofund shēmas projektos.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, VIAA un Latvijas Zinātnes padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecības telpā

Starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalība (skaits)

9

7

4

4

-

ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti

Īstenoti „Apvārsnis 2020” līgumi (skaits)

4

3

2

1

-

Īstenoti EURATOM projekti (skaits)

3

1

2

2

-

Īstenoti EUREKA līgumi (skaits)

4

4

-

2

-

Īstenoti COST līgumi (skaits)

-

1

-

1

-

Īstenoti ECSEL projekti (skaits)

10

9

7

7

-

Īstenoti EUROSTARS projekti (skaits)

6

7

7

8

-

ERA-NET ietvaros atbalstīti projekti (skaits)

45

36

49

48

-

Īstenoti IMI projekti (skaits)

1

1

-

-

-

Īstenots ESS ERIC pētījums (skaits)

1

1

1

1

-

Īstenoti EuroHPC projekti (skaits)

-

1

1

-

-

Īstenots SHARE ERIC pētījums (skaits)

-

-

1

1

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 466 728

5 640 265

3 185 025

2 905 004

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 173 537

-2 455 240

-280 021

-2 905 004

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

62,7

-43,5

-8,8

-100

Atlīdzība, euro

69 077

83 009

70 809

59 309

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

3,5

3

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 141

1 976

1 662

1 385

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 306

-

10 971

9 452

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 640 265

3 185 025

-2 455 240

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 640 265

3 185 025

-2 455 240

Samazinājums līdzfinansējumam dalībai ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, t. sk. Apvārsnis (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

2 178 805

-

-2 178 805

ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošana

3 461 460

3 185 025

-276 435