Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un apkarošanas pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus, references laboratorijas funkcijas), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. Programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:
  1. Trakumsērgas uzraudzības un apkarošanas programma;
  2. Salmonelozes ierosinātāju kontroles programma;
  3. Putnu gripas uzraudzības programma;
  4. Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzības un kontroles programma;
  5. Infekciozā katarālā drudža uzraudzības programma;
  6. Bišu veselības uzraudzības programma;
  7. Aitu un kazu brucelozes uzraudzības un kontroles programma;
  8. Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma;
  9. Trakumsērgas apkarošanas programma Baltkrievijas – Latvijas pierobežā;
  10. Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma;
  11. Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma;
  12. Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma;
  13. Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi.
   Programmas pozīcijas un izdevumi var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. Eiropas Komisija līdzfinansē tikai atsevišķus pasākumus programmu ietvaros – citus līdz 100% apmērā, citus tikai līdz 75%, vai mazāk, bet citiem ir noteikts konkrēts līdzfinansējums par pasākumu. Lai realizētu visas programmas kopumā, papildus Eiropas Komisijas finansējumam, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta.
 2. Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmas galvenā aktivitāte ir iedzīvotāju iesaistīšana saimnieciskajā darbībā, palielinot finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas vai plāno uzsākt darboties lauksaimniecības, lauku attīstības vai zivsaimniecības nozarē.
 3. Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai – saskaņā ar 2018. gada 11. decembra MK sēdes protokolu Nr.59 69.§ līdzekļi paredzēti Eiropas Savienības Solidaritātes fonda īstenošanai 17 730 519 EUR apmērā, saskaņā ar Eiropas Komisijas īstenošanas lēmumu, ar ko no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķir finansiālu pabalstu avārijas un atjaunošanas operāciju finansēšanai pēc 2017. gada plūdiem Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: PVD, ZM (transferts BIOR, transferts Satiksmes ministrijai, finansējums ZMNI).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikti pasākumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai

Vakcīnas devu skaits miljonos, lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu

0,96

0,96

1,16

1,16

1,16

Vakcīnas devu skaits miljonos, mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi

5,99

5,93

6,03

6,03

6,03

Vakcīnas devu skaits miljonos, mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri

0,0

0,18

0,02

0,02

0,02

Veikti laboratoriskie izmeklējumi dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu īstenošanai

Laboratorisko izmeklējumu skaits

68 317

67 000

67 000

67 000

67 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 493 032

6 435 790

27 361 859

6 576 962

6 284 346

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

942 758

20 926 069

-20 784 897

-292 616

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,2

325,2

-76,0

-4,4

Atlīdzība, euro

1 353 585

2 072 059

1 997 773

1 997 773

1 705 157

Vidējais amata vietu skaits gadā23

15

20

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)24, euro

7 012

8 151

7 908

7 908

6 688

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

91 474

115 903

99 936

99 936

99 936

23 Atbilstoši MK 18.12.2018.sēdes protokolam Nr.60, 104§ 3.punktam, PVD uz laiku izveidotās 20 amata vietas pagarinātas līdz 31.12.2023.

24 Vidējā atlīdzība ir aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība plānots finansējums gan valsts budžeta programmā plānotajām amata vietām, gan piemaksām PVD darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 435 790

27 361 859

20 926 069

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 435 790

27 361 859

20 926 069

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - PVD, t.sk.:

4 607 917

4 613 102

5 185

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

850 041

850 041

-

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

230 847

230 847

-

Putnu gripas uzraudzība

302 613

302 613

-

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

94 806

94 806

-

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

7 264

7 264

-

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 913

15 913

-

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

2 314 844

2 851 721

536 877

Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā

450 000

200 000

-250 000

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

328 784

47 092

-281 692

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

12 805

12 805

-

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi - BIOR, t.sk.:

1 827 873

1 713 860

-114 013

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

183 335

183 335

-

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

164 239

164 239

-

Putnu gripas uzraudzība

43 592

38 462

-5 130

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

240 532

240 532

-

Infekciozā katarālā drudža uzraudzība

20 600

20 600

-

Bišu veselības uzraudzība

9 541

9 541

-

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

6 272

6 272

-

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 898

15 898

-

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

816 310

799 165

-17 145

Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi

4 065

4 065

-

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

294 585

202 847

-91 738

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

28 904

28 904

-

Solidaritātes fonda atbalsts plūdu seku novēršanai - ZM (finansējums ZMNĪ un transferts Satiksmes ministrija)

-

17 730 519

17 730 519

Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programma (ZMCA un ALTUM)

-

3 304 378

3 304 378