Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt piemērojamos ES tiesību aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”: 
  • dzīvnieku veselības jomā;
  • pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā.
  1. programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no EK atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. EK finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma. Lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no EK Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļējs finansējums.

Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests, ZM (finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā1

Vakcīnas devas lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos)

0,96

1,16

1,16

1,16

1,16

Vakcīnas devas mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos)

6,68

6,05

6,05

6,05

6,05

Vakcīnas devas mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (skaits miljonos)

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā 1

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības (skaits)

-

65 000

57 000

57 000

57 000

Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā2

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības (skaits)

-

-

25 000

25 000

25 000

Piezīmes.
1 Darbības rezultatīvā rādītāja formulējums grozīts, lai atbilstu budžeta apakšprogrammas finansētajiem pasākumiem (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).
2 No 2021. gada valsts budžeta paskaidrojumā iekļauts jauns darbības rezultatīvais rādītājs (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.).

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

26 436 482

6 576 962

5 144 550

5 273 201

5 148 032

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19 859 520

-1 432 412

128 651

-125 169

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-75,1

-21,8

2,5

-2,4

Atlīdzība, euro

1 724 550

1 997 773

147 172

167 401

154 343

Vidējais amata vietu skaits gadā1

16

20

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro

8 545

7 907

×

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

83 893

100 054

99 936

99 936

99 936

Piezīmes.
1 Atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p. 9 amata vietas pārceltas uz valsts budžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole”, 11 amata vietas likvidētas.
2 Vidējā atlīdzība aprēķināta matemātiski, izdevumu kodā atlīdzība finansējums tika plānots piemaksām Pārtikas veterinārā dienesta darbiniekiem, kas iesaistīti dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumu nodrošināšanā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 576 962

5 144 550

-1 432 412

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 576 962

5 144 550

-1 432 412

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – Pārtikas veterinārais dienests1, t.sk.:

4 863 102

-

-4 863 102

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

850 041

-

-850 041

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

230 847

-

-230 847

Putnu gripas uzraudzība

302 613

-

-302 613

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

94 806

-

-94 806

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

7 264

-

-7 264

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 913

-

-15 913

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

2 851 721

-

-2 851 721

Trakumsērgas apkarošanas programma - finansējums EK apstiprinātajai programmai Baltkrievijas - Latvijas pierobežā

450 000

-

-450 000

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

47 092

-

-47 092

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

12 805

-

-12 805

Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi – BIOR2, t.sk.:

1 713 860

-

-1 713 860

Trakumsērgas uzraudzība un apkarošana

183 335

-

-183 335

Salmonelozes ierosinātāju kontrole

164 239

-

-164 239

Putnu gripas uzraudzība

38 462

-

-38 462

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju uzraudzība un kontrole

240 532

-

-240 532

Infekciozā katarālā drudža uzraudzība

20 600

-

-20 600

Bišu veselības uzraudzība

9 541

-

-9 541

Aitu un kazu brucelozes uzraudzība un kontrole

6 272

-

-6 272

Govju brucelozes profilakses un apkarošanas programma

15 898

-

-15 898

Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumi

799 165

-

-799 165

Pārtikas produktu laboratoriskie izmeklējumi

4 065

-

-4 065

Klasiskā cūku mēra apkarošanas un uzraudzības programma

202 847

-

-202 847

Mikroorganismu rezistences uzraudzības programma

28 904

-

-28 904

Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – Pārtikas veterinārais dienests3

-

2 519 930

2 519 930

Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – Pārtikas veterinārais dienests3

-

397 832

397 832

Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – BIOR4

-

1 212 623

1 212 623

Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – BIOR4

-

963 018

963 018

LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (ZM)

-

46 421

46 421

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZMCA)

-

4 726

4 726

Piezīmes.
1 Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 1 440 192 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p., t.sk. veicot 9 amata vietu pārcelšanu.
2 Ilgtermiņa saistību samazinājuma ietvaros pārdale uz budžeta apakšprogrammu 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā” 334 698 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.
3 Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole” 28 263 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.
4 Ilgtermiņa saistību palielinājuma ietvaros pārdale no budžeta apakšprogrammas 20.02.00 “Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā” 722 402 euro apmērā, saskaņā ar MK 18.08.2020.sēdes prot. Nr.49 46.§ 23.p.