Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt piemērojamos ES tiesību aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:
  • dzīvnieku veselības jomā;
  • pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā.
  1. programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no EK atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. EK finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma. Lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no EK Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļējs finansējums;

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, Pārtikas un veterinārais dienests, ZM (finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”), Valsts augu aizsardzības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā

Vakcīnas devas lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos)

0,96

1,16

1,16

1,16

1,16

Vakcīnas devas mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos)

6,05

6,05

6,05

6,05

6,05

Vakcīnas devas mežacūku vakcinācijai pret klasisko cūku mēri (skaits miljonos)

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības dzīvnieku veselības jomā (skaits)1

72 643

57 000

57 000

57 000

57 000

Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā

Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (skaits)1

-

25 000

25 000

25 000

25 000

Piezīmes.

1Redakcionāli precizējumi.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 111 679

5 144 550

5 453 505

5 328 336

5 299 041

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-967 129

308 955

-125 169

 -29 295

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-15,8

6,0

-2,3

-0,5

Atlīdzība, euro

1 717 090

147 172

309 602

296 544

275 407

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro1

11 289

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

91 408

99 936

99 936

99 936

99 936

Piezīmes.

1Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 144 550

5 453 505

308 955

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 144 550

5 453 505

308 955

Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – Pārtikas un veterinārais dienests

2 519 930

2 519 930

-

Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – Pārtikas un veterinārais dienests

397 832

397 832

-

Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

1 212 623

1 212 623

-

Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

963 018

963 018

-

Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma (Valsts augu aizsardzības dienests)

-

180 304

180 304

LIFE programmas projekts Nr.LIFE18CCM/LV/001158 “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (ZM)

46 421

46 687

266

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZM)

4 726

133 111

128 385