Apakšprogrammas mērķis:

  • atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
  2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 413 296

1 099 461

855 408

204 870

58 408

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-313 835

-244 053

-650 538

-146 462

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,2

-22,2

-76,1

-71,5

Atlīdzība, euro

269 495

298 523

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 884

908

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

246 889

287 626

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 099 461

855 408

-244 053

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 099 461

855 408

-244 053

Projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” īstenošanai

161 967

191 267

29 300

Projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā” īstenošanai

249 060

-

-249 060

Projekta “Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)” īstenošanai

76 200

17 400

-58 800

Projekta “Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)” īstenošanai

2 000

1 000

-1 000

Projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM)” īstenošanai

50 883

-

-50 883

Projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā” īstenošanai

24 130

24 130

-

Projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)” īstenošanai

178 425

-

-178 425

Projekta “REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību (LIFE AskREACH)” īstenošanai

23 688

23 688

-

Projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (GrassLIFE)” īstenošanai

223 333

111 667

-111 666

Projekta “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (CRAFT)” īstenošanai

109 775

86 810

-22 965

Projekta “Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju (PHIPP)” īstenošanai

-

256 000

256 000

Projekta “Alina LIFE publiskā platforma (ALOSP)” īstenošanai

-

143 446

143 446