Apakšprogrammas mērķis:

  • atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
  2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 641 945

806 756

1 099 461

344 295

157 055

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-835 189

292 705

-755 166

-187 240

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-50,9

36,3

-68,7

-54,4

Atlīdzība, euro

423 930

188 959

298 523

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

362

-

908

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

419 587

188 959

287 626

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

806 756

1 099 461

292 705

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

806 756

1 099 461

292 705

Projekta "Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" īstenošanai

27 600

-

-27 600

Projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanai

39 966

-

-39 966

Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” īstenošanai

56 331

-

-56 331

Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" īstenošanai

82 776

161 967

79 191

Projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" īstenošanai

213 141

249 060

35 919

Projekta "Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)" īstenošanai

77 200

76 200

-1 000

Projekta "Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)" īstenošanai

5 000

2 000

-3 000

Projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM)" īstenošanai

101 720

50 883

-50 837

Projekta "Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā" īstenošanai

24 130

24 130

-

Projekta "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)" īstenošanai

178 892

178 425

-467

Projekta "REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību (LIFE AskREACH)" īstenošanai

-

23 688

23 688

Projekta "Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (GrassLIFE)" īstenošanai

-

223 333

223 333

Projekta "Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (CRAFT)" īstenošanai

-

109 775

109 775