Apakšprogrammas mērķis:

  • atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam, attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
  2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 650 650

913 792

806 756

578 631

216 397

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-736 858

-107 036

-228 125

-362 234

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-44,6

-11,7

-28,3

-62,6

Atlīdzība, euro

420 259

235 120

188 959

212 326

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

420 259

235 120

188 959

212 326

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

913 792

806 756

-107 036

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

913 792

806 756

-107 036

Projekta "Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" īstenošanai

-

27 600

27 600

Projekta “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” īstenošanai

13 300

-

-13 300

Projekta “Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” īstenošanai             

70 240

-

-70 240

Projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanai

35 362

39 966

4 604

Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” īstenošanai               

56 300

56 331

31

Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" īstenošanai

444 801

82 776

-362 025

Projekta  "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" īstenošanai

216 589

213 141

-3 448

Projekta "Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)" īstenošanai

77 200

77 200

0

Projekta "Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)" īstenošanai

-

5 000

5 000

Projekta "Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM)" īstenošanai

-

101 720

101 720

Projekta "Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā" īstenošanai

-

24 130

24 130

Projekta "Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)" īstenošanai

-

178 892

178 892