Apakšprogrammas mērķis:

  • atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
  2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 286 661

1 168 687

913 792

469 414

323 193

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-117 974

-254 895

-444 378

-146 221

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,2

-21,8

-48,6

-31,1

Atlīdzība, euro

345 628

249 977

235 120

151 807

150 414

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

345 628

249 977

235 120

151 807

150 414

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 168 687

913 792

-254 895

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 168 687

913 792

-254 895

Projekta LIFE10NAT/LV/000160 "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" īstenošanai

77 717

-

-77 717

Projekta LIFE11NAT/LV/371 "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" īstenošanai

482 910

-

-482 910

Projekta “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” īstenošanai               

86 000

13 300

-72 700

Projekta “Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” īstenošanai             

70 245

70 240

-5

Projekta “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži”” īstenošanai

117 865

-

-117 865

Projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanai             

179 220

35 362

-143 858

Projekta “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” īstenošanai

97 430

-

-97 430

Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” īstenošanai

57 300

56 300

-1 000

Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" īstenošanai

-

444 801

444 801

Projeka  "Kapacitātes palielināšana LIFE Latvijā" īstenošanai

-

216 589

216 589

Projekta "Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)" īstenošanai

-

77 200

77 200