Apakšprogrammas mērķis:

atbilstoši Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam attīstīt, aprobēt un veicināt inovatīvus un izmaksu efektīvus  aktuālu vides, dabas un klimata jomas problēmu risinājumus, piesaistot EK LIFE programmas finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt virzību uz resursu izmantošanas ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām noturīgu zemu oglekļa emisiju ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides kvalitāte uzlabošanu, kā arī bioloģiskā daudzveidības izzušanas apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 un novēršot ekosistēmu degradāciju;
  2. uzlabot vides un klimata politikas un tiesību aktu izstrādi, īstenošanu un izpildi, rosināt un veicināt vides un klimata mērķu iekļaušanu un integrēšanu citos politikas virzienos.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Dabas aizsardzības pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 595 075

855 408

1 692 860

613 931

694 037

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-739 667

837 452

-1 078 929

80 106

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46,4

97,9

-63,7

13,0

Atlīdzība, euro

260 530

-

35 977

47 255

47 255

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

-

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 212

×

999

1 313

1 313

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

159 453

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

855 408

1 692 860

837 452

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

855 408

1 692 860

837 452

Projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” īstenošanai

191 267

-

-191 267

Projekta “Baltijas valstu rūpniecības uzņēmumu pilotaktivitātes bīstamo vielu aizvietošanā un resursefektivitātē (FitforREACH)” īstenošanai

17 400

-

-17 400

 Projekta “Vietējo pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņu integrācijai (LIFE LOCAL ADAPT)” īstenošanai

1 000

420

-580

Projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Austrumbaltijas reģionā” īstenošanai

24 130

24 130

-

Projekta “REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību (LIFE AskREACH)” īstenošanai

23 688

23 687

-1

Projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (GrassLIFE)” īstenošanai

111 667

-

-111 667

Projekta “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (CRAFT)” īstenošanai

86 810

108 817

22 007

Projekta “Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju (PHIPP)” īstenošanai

256 000

-

-256 000

Projekta “Alina LIFE publiskā platforma (ALOSP)” īstenošanai

143 446

47 815

-95 631

Projeka  "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai/ Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status (LIFE GOODWATER IP)” " īstenošanai

-

1 359 135

1 359 135

Projeka  "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā LIFE18 CCM/LV/001158-LIFE OrgBalt”  īstenošanai

-

128 856

128 856