Apakšprogrammas mērķi:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanu, lai sasniegtu Mūžizglītības programmā izvirzītos mērķus, t.i., veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā;
  2. sniegt starptautiskai auditorijai informāciju par ārvalstniekiem paredzētām kvalitatīvām un pārbaudītām studiju programmām Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī sniegt atbalstu šīm izglītības iestādēm ārvalstu studentu piesaistei, līdz ar to veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai;
  2. Study in Latvia” mājas lapas uzturēšana, regulāra informācijas papildināšana un atjaunošana; informatīvo, reprezentatīvo materiālu un publikācija sagatavošana dalībai starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos. Dalība Eiropas Komisijas “Study in Europe” projektā, atbalsts Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs augstākās izglītības eksportspējas veicināšanas jautājumos;

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Piešķirtās Latvijas valdības stipendijas

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

189

120

150

150

150

Starptautiskā projekta “Study in Latvia” īstenošana

Nodrošināta “Study in Latvia” mājaslapas uzturēšana (skaits)

-

1

1

1

-

Nodrošināta “Study in Latvia” projekta dalība starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos (skaits)

-

1

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

606 061

1 049 983

911 593

591 593

591 593

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

443 922

-138 390

-320 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

73,2

-13,2

-35,1

-

Atlīdzība, euro

-

47 162

47 162

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

2

2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

-

1 965

1 965

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 049 983

911 593

-138 390

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 049 983

911 593

-138 390

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošana un Latvijas valdības stipendiju ārzemniekiem piešķiršana un administrēšana.

1 049 983

911 593

-138 390