Apakšprogrammas mērķi:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanu, lai sasniegtu Mūžizglītības programmā izvirzītos mērķus, t.i., veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā;
  2. veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un līdz ar to sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošanu, t.sk., Erasmus (augstākā izglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundvig (pieaugušo izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība);
  2. administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

10

5

3

3

-

Piešķirtās Latvijas valdības stipendijas

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

127

115

115

120

120

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

422 504

1 203 984

1 321 593

591 593

591 593

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

781 480

117 609

-730 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

185,0

9,8

-55,2

-

Atlīdzība, euro

2 449

10 000

23 958

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 449

10 000

23 958

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 203 984

1 321 593

117 609

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 203 984

1 321 593

117 609

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošana un Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem administrēšana.

1 203 984

1 321 593

117 609