Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanu, lai sasniegtu Mūžizglītības programmā izvirzītos mērķus, t.i., veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā;
  2. veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un līdz ar to sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošanu, t.sk., Erasmus (augstākā izglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundvig (pieaugušo izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība);
  2. administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

156

10

5

-

-

Piešķirtās Latvijas valdības stipendijas

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

61

114

115

115

120

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 384 584

1 083 825

1 203 984

591 593

591 593

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-300 759

120 159

-612 391

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,7

11,1

-50,9

-

Atlīdzība, euro

31 950

4 000

10 000

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

31 950

4 000

10 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 083 825

1 203 984

120 159

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 083 825

1 203 984

120 159

2016.gadā tika nodrošināts plānotais Mūžizglītības programmas projektu īstenošana noslēguma posms un nodrošināta valsts budžeta dotācijas novirzīšana Latvijas valdības stipendijām ārzemniekiem, 2017.gadā tiks pabeigta Mūžizglītības programmas projektu īstenošana un nodrošināta valsts budžeta dotācijas novirzīšana Latvijas valdības stipendijām ārzemniekiem.

1 083 825

1 203 984

120 159