Apakšprogrammas mērķi:

  1. veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām ES, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā;
  2. sniegt starptautiskai auditorijai informāciju par ārvalstniekiem paredzētām kvalitatīvām un pārbaudītām studiju programmām Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī sniegt atbalstu šīm izglītības iestādēm ārvalstu studentu piesaistei, līdz ar to veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam.

Galvenās aktivitātes:

  1. administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai;
  2. Study in Latvia” mājas lapas uzturēšana, regulāra informācijas papildināšana un atjaunošana; informatīvo, reprezentatīvo materiālu un publikācija sagatavošana dalībai starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos. Dalība Eiropas Komisijas “Study in Europe” projektā, atbalsts Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs augstākās izglītības eksportspējas veicināšanas jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Piešķirtās Latvijas valdības stipendijas

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

187

150

150

150

150

Starptautiskā projekta “Study in Latvia” īstenošana

Nodrošināta “Study in Latvia” mājaslapas uzturēšana (skaits)

1

1

1

-

-

Nodrošināta “Study in Latvia” projekta dalība starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos (skaits)

-

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

840 289

911 593

921 593

591 593

591 593

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71 304

10 000

-330 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,5

1,1

-35,8

-

Atlīdzība, euro

38 147

47 162

86 535

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā          

2

2

3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 589

1 965

1 987

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

15 000

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

911 593

921 593

10 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

911 593

921 593

10 000

ES Mūžizglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošana un Latvijas valdības stipendiju ārzemniekiem piešķiršana un administrēšana

911 593

921 593

10 000